به هر حال، سير الي الله،سير در منازل سلوك است و با يقظه و بيداري به دست مي آيد و از توبه و انقطاع آغاز مي شود،تا به تدريج،سالك از هستي خود عبور كند و از علم اليقين به عين اليقين و سپس «حق اليقين»برسد و غير خدا نداند و نيابد و نبيند و از فنا به بقا و از فرق به جمع و سپس مقام جمع الجمع راه يابد تا سوختن و پختن يا سوزندگي و گدازندگي حاصل گردد،كه انسان،گداي لقاي حق است و براي رسيدن به آن بايد هزينه هاي زيادي بپردازد و گذرنامه لقاءالله را به دست آورد

منبع : گوهر پنهان |عرفان قرآنی
برچسب ها :